Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI BLOGA WWW.RYNEKOBLIGACJI.COM, REGULAMIN SPRZEDAŻY

RYNEKOBLIGACJI.COM JEST BLOGIEM SKONCENTROWANYM NA TEMATYCE RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH, A TAKŻE NA OGÓLNIE ROZUMIANEJ TEMATYCE FINANSOWEJ. ZA POŚREDNICTWEM BLOGA MOŻLIWY JEST DOSTĘP DO RÓŻNEGO RODZAJU MATERIAŁÓW, MIĘDZY INNYMI ANALIZ SPÓŁEK, INFORMACJI O PRZYKŁADOWYCH PORTFELACH OBLIGACJI, INFORMACJI O NOWYCH EMISJACH, CZY MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W OBLIGACJE KORPORACYJNE.

Autorem i właścicielem bloga jest Remigiusz Iwan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ivopol Remigiusz Iwan, z siedzibą w 85-713 Bydgoszczy, przy ulicy Sobieszewskiej 2/133, posługujący się numerem NIP: 554-216-92-06. Dane kontaktowe: e-mail: remigiusz.iwan@gmail.com, telefon: +48 536 104 170.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Blog, Serwis – blog funkcjonujący pod adresem: www.rynekobligacji.com,

Baza Inwestorów – baza Klientów, którzy dokonali Rejestracji wyrażając chęć na otrzymywanie informacji o nowych publicznych emisjach obligacji, a także informacji od Partnerów bloga, w szczególności propozycji nabycia obligacji,

Dostawca, Autor, Właściciel – Remigiusz Iwan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ivopol Remigiusz Iwan, z siedzibą w 85-713 Bydgoszczy, przy ulicy Sobieszewskiej 2/133, posługujący sie numerem NIP: 554-216-92-06, prowadzący bloga www.rynekobligacji.com,

Klient, Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, uprawniona do korzystania z Serwisu,

Regulamin – niniejszy regulamin,

Newsletter – wysyłana mailowo do Klientów informacja o nowych wpisach na Blogu i informacjach dotyczących rynku finansowego,

Partnerzy – firmy współpracujące z Blogiem, w szczególności Domy Maklerskie i przedsiębiorstwa emitujące obligacje korporacyjne,

Rejestracja – czynność polegająca na zapisaniu się przez Klienta poprzez jeden z dostępnych na blogu formularzy, w szczególności zapis na Newsletter lub do Bazy Inwestorów,

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Klienta

II. Świadczenie usług

 1. Z chwilą wpisania adresu dowolnej podstrony Bloga w przeglądarce i następnie wyświetlenia jej treści, Klient zawiera umowę o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 2. Dostawca świadczy na rzecz Klienta Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Dostęp do treści zamieszczanych na Blogu jest bezpłatny.

 4. W przypadku Rejestracji przez Klienta na otrzymywanie Newslettera, Klient będzie otrzymywał informacje o nowych wpisach na blogu, jak również uzyska możliwość otrzymania niepublikowanych na Blogu materiałów.

 5. W przypadku Rejestracji przez Klienta do Bazy Inwestorów, Klient będzie otrzymywał informacje o nowych publicznych emisjach obligacji oraz informacje od Partnerów Bloga. Wyrażenie zgody na przekazywanie danych Partnerom Bloga jest dobrowolne, lecz warunkuje wpis do Bazy Inwestorów.

 6. Do korzystania z Bloga konieczny jest komputer wyposażony w przeglądarkę internetową i dostępem do sieci Intenet.

 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części Bloga w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

 2. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów Użytkowników oraz osób trzecich.

 4. Użytkownicy zamieszczający własne treści na Blogu (np. w komentarzach) wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Dostawcę.

IV. Obowiązki Dostawcy

 1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte na Blogu informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.

 2. W razie otrzymania informacji, że na Blogu znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, w formie graficznej, tekstowej, dźwiękowej lub dowolnej innej, Dostawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niezależnie od tego kto te treści umieścił.

V. Partnerzy bloga

 1. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, osoby reprezentujące Partnerów Bloga mogą kontaktować się z Klientem celem przedstawienia informacji o emisjach obligacji oraz innych ofert.

 2. Kontakt ze strony Partnerów następować mogą drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

 3. Działalność Dostawcy nie stanowi pośrednictwa w zawieraniu jakichkolwiek umów pomiędzy Klientem a Partnerem. Dostawca nie jest również stroną jakichkolwiek umów zawieranych przez Klienta z Partnerem.

 4. Dostawca nie gwarantuje, iż w wyniku kontaktu ze strony Partnera dojdzie do zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Klientem a Partnerem.

DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych czytelników Bloga jest Ivopol Remigiusz Iwan, ul. Sobieszewska 2/133, Bydgoszcz, świadczący za jego pośrednictwem usługi bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Zakres zbierania danych

Dostawca nie zbiera danych osobowych Klientów, za wyjątkiem przypadków:

 1. Dobrowolnego zapisu Klienta na otrzymywanie Newslettera.

 2. Dobrowolnego zapisu Klienta do Bazy Inwestorów.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Dostawcę w celu:

 1. W przypadku Klientów zapisanych do Newslettera: zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Dostawcą poprzez wysyłanie Newslettera informującego o nowych wpisach na Blogu. Dostawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego.

 2. W przypadku Klientów zapisanych do Bazy Inwestorów – w celu przesyłania informacji o nowych emisjach obligacji, a także przekazywania danych Klientów Partnerom Bloga celem przedstawienia informacji o emisjach obligacji i innych informacji.

Prawo dostępu

Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Klientem.

Mechanizm cookies

Blog używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Bloga. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Bloga do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Bloga. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Bloga będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Dostawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Bloga, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Bloga.

Cookies innych podmiotów

Dostawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Bloga. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klienta. W reklamach zamieszczanych na stronach Bloga mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Dostawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Dostawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Bloga, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane Klientów nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem Klientów zapisanych do Bazy Inwestorów. Dane osobowe Klientów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Dostawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejszy Regulamin nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Dostawca, które zostały zamieszczone na stronach Bloga komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Dostawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Dostawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Bloga, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Bloga oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Dostawcy.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Regulaminem prosimy kierować na adres Dostawcy lub za pośrednictwem maila:remigiusz.iwan@rynekobligacji.com.

Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności.

REKLAMACJE

 1. W trakcie korzystania z treści zawartych na Blogu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach, awariach lub przerwach w funkcjonowaniu Bloga.

 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Bloga Klient może zgłaszać na adres: remigiusz.iwan@rynekobligacji.com lub telefonicznie pod numerem +48 536 104 170.

 3. Dostawca rozpatrzy niezwłocznie reklamację, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Bloga o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O zamiarze czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Dostawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Bloga.

 4. Działalność Bloga ma charakter wyłącznie informacyjny. Dostawca nie gwarantuje poprawności, kompletności ani aktualności informacji zawartych na Blogu, aczkolwiek dokłada wszelkich starań, aby informacje te były poprawne. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy zawarte na Blogu.
 5. Strony Bloga mogą zawierać materiały reklamowe, bannery oraz linki dotyczące usług innych podmiotów. Dostawca nie odpowiada za materiały innych podmiotów zamieszczone na stronie w charakterze gościnnym, komercyjnym, na zasadach wzajemności lub niesłużącym osiągnięciu efektu handlowego.

 6. Informacje przedstawione na Blogu są prywatnymi opiniami Dostawcy i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Regulamin sprzedaży

§ 1

Sprzedaż produktów cyfrowych

1. W ramach bloga Klient może dokonać zakupu produktów cyfrowych. Zakupu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie bloga są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Zakup produktów możliwy jest po wypełnieniu formularza zamówienia i dokonaniu płatności. Płatność realizowana jest poprzez Serwis Przelewy24. Dostępne metody płatności to przelew elektroniczny i płatność kartą.

4. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

5. Zakupiony przez Użytkownika produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego produktu.

§ 2
Korzystanie z produktów

1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

4. W ramach umowy Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z produktu. W szczególności treści zawarte w produktach mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Autor bloga nie prowadzić również usług doradztwa inwestycyjnego.

§ 3

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 4

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu lub samego procesu zakupowego.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. remigiusz.iwan@rynekobligacji.com.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

Postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu oraz innych wzorców umownych kształtujących stosunek prawny pomiędzy Dostawcą a Klientem w formie elektronicznej, w formacie PDF.

 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Dostawcą a Klientem odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Klienta za pośrednictwem adresu e-mail, a ze strony Dostawcy za pośrednictwem adresu remigiusz.iwan@rynekobligacji.com.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą a Klientem, który jest konsumentem, mogą być rozstrzygane polubownie.

 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Bloga pod adresem www.rynekobligacji.com/regulamin oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi, także na każde jego żądanie.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 marca 2017 roku.

 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie oraz przez przesłanie im informacji na adres e-mail podany przy Rejestracji, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Klient nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Dostawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Klienta obowiązują postanowienia dotychczasowe.